Ouderbetrokkenheid op de Cornelis Jetses


Bekijk hier het ouder-activiteitenoverzicht voor 2018-2019.

Eén van de kernwaarden van de Cornelis Jetses is dat wij ouders als partners zien. Dat uit zich onder meer in de reguliere oudergesprekken, de kijkmiddagen per thema, de open kijkochtenden, de gezamenlijke kerstviering met ouders en natuurlijk het eindfeest.

Gebleken is dat grote ouderbetrokkenheid bij het onderwijs van uw kind, tot betere resultaten leidt. Daarnaast komen we graag met u in dialoog over de kwaliteit van onderwijs op onze school. Verder kunnen we absoluut extra handen voor de organisatie van activiteiten gebruiken. 

Als we de ouderkrachten bundelen, komen we tot een nog mooier onderwijs voor alle leerlingen van de Cornelis Jetses.


In welke vorm vindt ouderparticipatie plaats:

In de MR vindt vooral het gesprekplaats over de kwaliteitsverbetering van de school (het invoeren van nieuwe methodes, scholing personeel en  beleidskeuzes ten aanzien van onderwijsresultaten en kwaliteitszorg).
Ouderwerkgroepen denken en helpen vooral mee over activiteiten die gedurende het schooljaar plaatsvinden. Daarnaast zijn er op school 'luizenouders', en ouders die de tussenschoolse opvang (TSO) verzorgen. Dat is al een geweldige inbreng, waar de school heel blij mee is.