Informatie over de ouderbijdrage


 
Elk jaar wordt ouders gevraagd een vrijwillige ouderbijdrage te leveren. Deze financiële bijdrage is bedoeld voor activiteiten op school die NIET door de overheid worden betaald, zoals het Sinterklaasfeest, het Eindejaarsfeest, het Speculaaspop-versieren of het Voorleesontbijt. De activiteiten worden door Ouderwerkgroepen georganiseerd en zijn eigenlijk niet meer weg te denken op school. 
 
Ouderbijdrage 2018-2019
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2016-2017 is €22,50 euro per kind.
Voor gespreide betaling kunt u contact opnemen met de beheerder van de oudergelden, Viktoria Lazic, de moeder van Donovan

U kunt het betreffende bedrag storten op:
Bankrekeningnummer: NL50 INGB 0003 5756 07
ten name van de Stichting Oudercommissie Cornelis Jetsesschool
onder vermelding van 'Ouderbijdrage 2018-2019' en de naam van uw kind(eren).
 
Besteding
Hoe uw bijdrage wordt besteed, is te zien in de winst- en verliesrekening en begroting die vanaf januari 2013 elk jaar op deze website wordt gepubliceerd. 


extra kosten
Specifieke activiteiten zijn niet in de ouderbijdrage opgenomen. Daarbij kunt u denken aan Schaatslessen en Kunstkijkuren. Ouders betalen alleen de vervoerskosten. Niet elk schooljaar is sprake van deze activiteiten. Indien ze plaatsvinden, worden ze apart met ouders afgerekend.
Het schoolreisje voor groep 1 t/m 6 is jaarlijks €25,- euro per kind. Voordat alle leerlingen op schoolreisje gaan, zal de betaling plaatsvinden. De bovenbouwers gaan niet op schoolreisje maar op schoolkamp en dat brengt hogere kosten met zich mee. 
 
reserve en teruggave
Geld dat aan het eind van het jaar over is, wordt in eerste instantie gebruikt voor het opbouwen van een kleine reserve voor onvoorziene kosten. Als het overschot de grens van 5 euro per ouder bereikt, wordt dat bedrag weer aan ouders uitgekeerd. Dat kan eventueel ook via een korting op de ouderbijdrage van het volgend jaar.
 
contact
Ouders worden in principe via de nieuwsbrief geïnformeerd over de ouderbijdrage. In elk geval wordt elk jaar een afrekening van het afgelopen schooljaar en een begroting voor het komende jaar op de website gepresenteerd. Verder verschijnt er informatie als daar aanleiding toe is.
 
Voor vragen, opmerkingen of gespreide betaling kunt u contact opnemen met de beheerder van de oudergelden:
Viktoria Lazic, de moeder van Donovan

Directeur Monique van Vuure is ook te allen tijde bereid uw vragen te beantwoorden.
 
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. Zonder al die bijzondere activiteiten zou de Cornelis Jetsesschool niet zijn wie ze is: een school waar 'samen', in velerlei opzichten, grote betekenis heeft.