Interne contactpersoon

Heeft u wensen, vragen of klachten, dan kunt u natuurlijk bij de leerkracht of directie terecht. Maar de Cornelis Jetses heeft ook een speciale luisterjuf ingesteld. Dit is de  interne contactpersonen voor leerlingen, ouders en personeel van de school.

Wat is en doet de interne contactpersoon?

De contactpersoon is er binnen de school voor iedereen die een klacht heeft en zijn/haar verhaal wil vertellen. Én bij het vinden van een oplossing steun wil. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over iemands gedrag of (nalaten van) handelen, of de gang van zaken binnen school. De interne contactpersoon is geen mediator, maar staan diegene die een klacht heeft bij.

Zij luistert, neemt  het verhaal serieus en helpt de klager de juiste route te volgen en zelf oplossingen voor het probleem te vinden. In grensoverschrijdende gevallen (ongewenst gedrag) verwijst de contactpersoon een klager naar de externe, bovenschoolse vertrouwenspersoon en/of adviseert hem/haar om rechtstreeks een officiële klacht in te dienen bij het bestuur en/of de klachtencommissie. De contactpersoon helpt dan de juiste stappen te nemen.

Wanneer klop je bij de contactpersoon aan?

Bij alle aan school gerelateerde kwesties (organisatorisch, didactisch, pedagogisch) die iemand niet met de betrokkene kan of durft af(te)handelen. Bijvoorbeeld ouders van een gepest kind die zich door de leerkracht en directeur niet serieus genomen voelen. Een leerkracht die vindt dat de directie hem/haar onvoldoende steunt in het kader van ongewenste bejegening door een collega. Een kind dat denkt dat de leerkracht hem ten onrechte bestraft. En natuurlijk bij grensoverschrijdend gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie.

Omgaan met vertrouwelijke informatie

Gegevens, die door een leerling, ouder/verzorger, personeelslid of andere betrokkene van de school in strikt vertrouwen aan een contactpersoon worden bekend gemaakt, worden niet doorgegeven aan anderen (bijvoorbeeld (groeps)leerkracht, directeur, management teamlid, andere leerlingen, ouders/verzorgers of overig personeel).
Geheimhouding van hetgeen het de contactpersoon bij uitoefening van de functie ‘in strikt vertrouwen’ ter kennis komt, kan alleen doorbroken worden als de ‘klagers’ en/of de personen tot wie zij zich richten, hier toestemming voor geven. Of wanneer er zeer dringende redenen voor aanwezig zijn. In dat geval zal de interne contactpersoon de betrokkene op de hoogte brengen van het voornemen om de ‘geheimhouding’ te doorbreken alvorens dit werkelijk te doen.

Wie is contactpersoon op school?

An Theunissen is de interne contactpersonen op de Cornelis Jetses. De kinderen  kennen haar ook als de luisterjuf 
Zij zijn te bereiken via e-mail:

a.theunissen@cjetses.nl

Buiten deze contactpersonen is er ook een vertrouwenspersoon bij ons bestuur: 
Vertrouwenspersoon:
Minke Fuijkschot
Tel: 06-31631673
mfuijkschot@hetabc.nl